News Tag: Listing Regulation

Annual general meeting held in Hexicon AB (publ)

Today, the annual general meeting of 2022 was held in Hexicon AB (publ) (the “Company” or “Hexicon”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all in accordance with the proposals presented in the notice to attend the meeting kept available at the Company’s website www.hexicon.eu).

The annual general meeting resolved:

 • to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the group profit and loss statement and the group balance sheet for the financial year 2021;
 • that the company’s result shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the previous financial year;
 • to grant the board members and the CEO discharge from liability for the financial year 2021;
 • that the board of directors shall consist of six ordinary members without deputy members, to re-elect Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm and Mats Jansson and to new-elect Lars Martinsson and Hans von Uthmann as ordinary board members, and to new-elect Hans von Uthmann as chairman of the board;
 • that a registered accounting firm shall be elected as auditor and to re-elect KPMG AB as the Company’s auditor;
 • that fees payable to the board members until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 1,050,000 out of which SEK 300,000 shall be paid to the chairman and SEK 150,000 to each of the other board members;
 • that fees payable to the auditor is to be paid in accordance with approved invoices;
 • on changes to the guidelines for the appointment of and instructions for the nomination committee in accordance with the nomination committee´s proposal;
 • on an authorization for the board of directors to increase the share capital through issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures through which the Company’s share capital may be increased by an amount corresponding to not more than 20 per cent of the share capital after such issue(s).
 • on a long-term incentive programme for employees and consultants by way of a directed issue of no more than 10,500,000 warrants and approval of transfer of warrants; and

After the end of the meeting, the Company's CEO Marcus Thor held a presentation on the past year and on the future of the business. The presentation is available on the Company's website www.hexicon.eu.

Stockholm in May 2022
HEXICON AB (publ)

Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2022 hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.hexicon.eu).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
 • att bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
 • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021;
 • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm och Mats Jansson samt nyval av Lars Martinsson och Hans von Uthmann som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Hans von Uthmann som styrelseordförande;
 • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som Bolagets revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 050 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
 • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 • om ändring i principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag;
 • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
 • om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget innefattande riktad emission av högst 10 500 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Anförandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexicon.eu.

Stockholm i maj 2022
HEXICON AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Hexicon AB (publ)

Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org.nr 556795-9894 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 4 maj 2022; samt
(ii) senast fredagen den 6 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till Andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 4 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.hexicon.eu. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två personer att justera protokollet,
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman,
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer,
10. Val av styrelseledamöter,
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner,
13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
14. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda och konsulter,
15. Avslutande av stämman.
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen har bestått av Rickard Haraldsson (ordförande i valberedningen), utsedd av Index Equity Sweden AB och Gulfstream Group LLC, Sanja Batljan utsedd av Ilija Batljan Invest AB (publ), Patrik Jönsson, utsedd av SEB Trygg Liv, och Arne Almefors, styrelseordförande i Hexicon AB (publ). 

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman
Valberedningen föreslår att Marcus Nivinger väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman,
Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med sammanlagt 1 050 000, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor ska utgå till respektive stämmovald ledamot.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter
Till styrelsens ledamöter föreslår valberedningen omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm och Mats Jansson samt nyval av Lars Martinsson och Hans von Uthmann med motiveringar enligt nedan. Björn Segerblom, Peter Anker och Arne Almefors har samtliga avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Hans von Uthmann som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås till nyval
Valberedningen föreslår Hans von Uthmann (född 1958) till ny styrelseordförande. Hans för med sig högst relevanta erfarenheter från både olje- och kraftindustrin, samt en gedigen ledar- och styrelseerfarenhet. Under sin operativa karriär har Hans bl.a arbetat som VD för Svenska Shell, VD för Duni, samt Nordenchef och vVD för Vattenfall. Hans har även omfattande erfarenhet från styrelsearbete, bl.a.som Ordförande i Netcontrol Oy, Falbygdens energi och One Nordic, samt ledamot i Eltel AB, Veidekke och Fortum. Hans har studerat på Handelshögskolan i Stockholm (1979-1983).

Vidare föreslår valberedningen Lars Martinsson (född 1968) som ny styrelseledamot. Lars för med sig högst relevanta erfarenheter från både den internationella kraftindustrin, samt en gedigen ledarerfarenhet. Under sin operativa karriär har Lars bl.a arbetat som Senior VP inom ABB och chef för affärsområdet Power Transformers, VD Pharmadule, varefter han hade internationella roller inom Alstom, GE och Consolis, med basen i Paris. På senare år har Lars varit knuten till KTH Science Park och arbetat som rådgivare till start-ups inom bl.a energiteknik. Han har en M.Sc från KTH i Stockholm (1992).

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Hexicon ABs webbplats, https://www.hexicon.eu

Punkt 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Wollmann fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning enligt nedan. Den nya valberedningsinstruktionen ska gälla tills vidare intill dess annat beslutas av bolagsstämman.

Bestämmelser om inrättande av valberedning återfinns i Koden. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Det föreslås att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år samt att styrelsens ordförande deltar på valberedningens sammanträden som adjungerad ledamot. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot.

Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 c). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
 
Punkt 14. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner,
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2022/2025”) för anställda och konsulter i bolaget och bolagets koncern innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.

Bakgrund och motiv
Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i bolaget i syfte att främja bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. 

Incitamentsprogrammet ska omfatta vissa anställda och konsulter i koncernen. Styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Villkor för emission av teckningsoptioner
1. Bolaget ska emittera högst 10 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 1 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.
5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av bolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 105 000 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkoren som framgår av bilaga A).
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 12 november 2025 till och med den 12 februari 2026. Teckning av nya aktier får i tillämpliga fall inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 12 februari 2026 upphör att gälla.
7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar omedelbart föregående årsstämman. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas bakåt i tiden med det antal närmast föregående handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt fem (5) handelsdagar med noterad betalkurs. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av bilaga A.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare
Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman.

Styrelsen i bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i enlighet med följande principer. Ingen Deltagare kan erbjudas ett högre antal teckningsoptioner än den maximala tilldelningen enligt nedan.

Kategori Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare Maximalt antal teckningsoptioner inom respektive kategori
Ledning 600 000 3 000 000
Anställda 250 000 4 500 000
Advisors, konsulter och nyanställningar 300 000 3 000 000
Totalt: 10 500 000

Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.

Teckningsoptionsavtal
Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från bolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Enligt teckningsoptionsavtalen ska det totala antalet teckningsoptioner som tilldelats varje Deltagare tjänas in linjärt på årsbasis (dvs. cirka 33 procent av det totala antalet teckningsoptioner kommer att tjänas in varje år) och villkorat av fortsatt uppdrag/anställning i Koncernen. Teckningsoptionsavtalen ska ingås med Deltagarna inom sex månader från emissionsbeslutet och intjänandeperioden innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till vissa anställda och konsulter i koncernen i syfte att främja bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Teckningsoptioner som tilldelas Deltagarna inom incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan Deltagarens ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar Deltagarna utefter på bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för Deltagarna att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i bolaget.

Utspädning, kostnader, m.m.
Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 10 500 000 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 10 500 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med omräkningsvillkoren som framgår av bilaga A). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 2,8 procent av bolagets totala aktiekapital och antal röster (beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats). Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som skulle kunna tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i samband med tidigare incitamentsprogram eller till följd av övriga förslag till beslut vid årsstämman.

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på bolagets resultat per aktie. En preliminär värdering av teckningsoptionernas marknadsvärde är 0,76 SEK per teckningsoption för teckningsperioden (per den 8 april 2022), med antagandet om ett underliggande marknadsvärde om 2,38 SEK per aktie (per den 8 april 2022). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 0,93 procent och en volatilitet om 65 procent.

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram
Vidare finns det 11 999 996 teckningsoptioner utestående genom ett (1) långsiktigt incitamentsprogram som beslutats vid extra bolagsstämma den 30 december 2020, innefattande teckningsoptioner utgivna till styrelsens ledamöter, bolagets ledning, anställda och nyrekryteringar. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 2,80 SEK under perioden 30 juni 2023 till och med den 30 december 2023.

Om samtliga utestående teckningsoptioner i ovanstående incitamentsprogram skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle bolagets aktiekapital öka med 119 999,96 SEK genom utgivande av 11 999 996 nya aktier (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna), vardera med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 3,19 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antal aktier och röster (beräkning baserad på aktiekapitalet (3 638 026,86 SEK) respektive antalet aktier och röster (363 802 686) i bolaget per dagens datum).

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till Deltagare
Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna. 

Förslagets beredning
Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav
Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Giltigt beslut enligt punkt 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 363 802 686 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. 

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.hexicon.eu. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
____
Stockholm i april 2022
HEXICON AB (publ)
Styrelsen

Notice to attend the annual general meeting in Hexicon AB (publ)

The shareholders in Hexicon AB (publ), reg. no. 556795-9894 (the “Company”), are hereby given notice to attend the annual general meeting at 10:00 a.m. on Thursday 12 May 2022 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 09:45 a.m.

Notice
Shareholders wishing to participate at the meeting must:
(i) be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB on the record day which is Wednesday 4 May 2022; and
(ii) notify the company of their attendance and any assistant no later than Friday 6 May 2022. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Andreas Wårdh, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to Andreas.wardh@setterwalls.se

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority. 

Nominee registered shares
Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB (so-called voting rights registration) in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Wednesday 4 May 2022, at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Friday 6 May 2022, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy voting
A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity, the power of attorney shall also be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy will be available on the company’s website www.hexicon.eu. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Processing of personal data
For information regarding how your personal data is processed in connection with the annual general meeting, please refer to the privacy policy on Euroclear Sweden AB’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
 
Proposed agenda
1. Opening of the meeting and election of chairman of the general meeting,
2. Preparation and approval of voting list,
3. Approval of the agenda,
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting,
5. Determination of whether the meeting has been duly convened,
6. Submission of the annual report and the auditor’s report as well as of the consolidated financial statements and the auditor’s report on the group,
7. Resolution in respect of
a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet.
b) the members of the board of directors’ and the CEO’s discharge from liability.
c) allocation of the company’s profits or losses according to the adopted balance sheet.
8. Determination of the number of members of the board of directors and, when applicable, the number of auditors and deputy auditors, who shall be elected by the general meeting,
9. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors,
10. Election of members of the board of directors,
11. Election of auditors and deputy auditors,
12. Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve upon capital increases,
13. Resolution on guidelines for the appointment of and instructions for the nomination committee,
14. Resolution on implementation of a long-term incentive programme through a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants to certain employees and consultants,
15. Closing of the meeting.
 
THE NOMINATION COMMITTEE’S PROPOSED RESOLUTIONS
 The nomination committee has been composed of Rickard Haraldsson (chairman of the nomination committee), appointed by Index Equity Sweden AB and Gulfstream Group LLC, Sanja Batljan, appointed by Ilija Batljan Invest AB (publ), Patrik Jönsson, appointed by SEB Trygg Liv, and Arne Almefors, chairman of the board of directors of Hexicon AB (publ).

Item 1. Opening of the meeting and election of chairman of the general meeting
The nomination committee proposes that Marcus Nivinger is elected chairman of the meeting.

Item 8. Determination of the number of members of the board of directors and, when applicable, the number of auditors and deputy auditors, who shall be elected by the general meeting
The nomination committee proposes that the board of directors, in so far as it is elected by the general meeting, shall consist of six ordinary members without deputy board members. Furthermore, it is proposed that a registered accounting firm shall be elected as auditor. 

Item 9. Determination of the fees payable to the members of the board of directors, the nomination committee and the auditors
The nomination committee proposes that the fees payable to the board of directors (plus any security costs) shall amount to a total of SEK 1,050,000 out of which SEK 300,000 shall be paid to the chairman of the board and SEK 150,000 shall be paid to each of the other ordinary members elected by the general meeting.

The nomination committee proposes that the auditor shall be paid in accordance with customary standards for charges.

Item 10. Election of members of the board of directors
The nomination committee proposes re-election of Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm and Mats Jansson as well as new-election of Lars Martinsson and Hans von Uthmann as board members, with motivations set out below. Björn Segerblom, Peter Anker and Arne Almefors have all declined re-election.
The nomination committee proposes new-election of Hans von Uthmann as chairman of the board.

Information on the board members proposed to be new-elected
The nomination committee proposes Hans von Uthmann (born 1958) as the new chairman of the board. Hans will bring highly relevant experience from both the oil and power industries, as well as extensive management and board experience. During his operational career, Hans has worked as CEO of Svenska Shell, CEO of Duni, as well as Head of Nordic Region and Deputy CEO of Vattenfall, among others. Hans also has extensive board experience, including as Chairman of Netcontrol Oy, Falbygdens energi and One Nordic, and as a member of Eltel AB, Veidekke and Fortum. Hans studied at the Stockholm School of Economics (1979-1983).

Furthermore, the nomination committee proposes Lars Martinsson (born 1968) as new member of the board. Lars will bring highly relevant experience from both the international power industry, as well as solid management experience. During his operational career, Lars has worked as Senior VP within ABB and Head of the Power Transformers business, CEO of Pharmadule, after which he held international roles within Alstom, GE and Consolis, based in Paris. In recent years, Lars has been associated with KTH Science Park and worked as an advisor to start-ups in energy technology and other fields. He holds an M.Sc from KTH in Stockholm (1992).

Information regarding the proposed board members will be held available at Hexicon AB’s website, https://www.hexicon.eu.

Item 11. Election of auditors and deputy auditors
The nomination committee proposes that KPMG AB is re-elected as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. KPMG AB has notified that the certified auditor Fredrik Wollmann will remain as auditor in charge.

Item 13. Resolution on guidelines for the appointment of and instructions for the nomination committee
The nomination committee proposes that the general meeting resolves on new guidelines for the appointment of and instructions for the nomination committee in accordance with below. The new guidelines for the nomination committee shall apply until further notice until otherwise decided by the general meeting.

Provisions on the establishment of a nomination committee can be found in the Code. The nomination committee is a body of the general meeting with the sole task of preparing the general meeting’s decision on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues of the next nomination committee. It is proposed that the nomination committee shall be comprised of three members to be appointed by the three largest shareholders by votes at the end of the third quarter each year and that the chairman of the board participates in the nomination committee meetings as adjunct member. Known groups of shareholders are to be included in the expression “the three largest shareholders by votes.” The chairman of the board shall annually contact the shareholders who are entitled to appoint a member.

Should any of the entitled shareholders waive their right to appoint a member to the nomination committee, the right is transferred to the fourth largest shareholder by votes, and so on. There is however no need to contact more than five additional shareholders, unless the chairman of the board of directors finds that there are particular reasons to do so. When a shareholder is contacted with a request to appoint a member to the nomination committee the chairman of the board is to issue necessary rules of conduct such as final day to reply etc.

The names of the members of the nomination committee and the names of the shareholders appointing members shall be made public no later than six months prior to the annual general meeting. The nomination committee appoints a chairman among its members. Should a member resign before the work of the nomination committee is concluded, and if deemed appropriate by the nomination committee, a replacement member shall be appointed by the shareholder that appointed the member who resigned, or, if that shareholder no longer represents one of the three largest shareholders by votes, by the shareholder representing such group. If a shareholder who has appointed a certain member has substantially decreased its shareholding in the Company, and the nomination committee does not deem it inappropriate in a view of a potential need of continuity prior to an impending general meeting, the member shall resign from the nomination committee and the nomination committee shall offer the largest shareholder who has not yet appointed a member of the nomination committee to appoint a new member.

The nomination committee shall further be composed and perform such tasks that from time to time are stated in the Swedish Corporate Governance Code. The members of the nomination committee shall not receive remuneration from the company. Any costs incurred in connection with the work of the nomination committee shall be paid by the company, provided that they have been approved by the chairman of the board of directors.

THE BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSED RESOLUTIONS
Item 7 c). Resolution in respect of allocation of the company’s profits or losses according to the adopted balance sheet
The board proposes that the general meeting allocates the company’s profits or losses in accordance with the board’s proposal in the annual report, meaning that no dividend shall be paid for the financial year 2021 and that the results shall be carried forward in new account.

Item 12. Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve upon capital increases
The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company’s share capital may by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to not more than twenty (20) per cent of the share capital after such issue(s). Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 14. Resolution on implementation of a long-term incentive programme through a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants to certain employees and consultants
The board of directors in Hexicon AB (publ) proposes that the general meeting resolves on implementation of a long-term incentive programme (“Warrant programme 2022/2025”) for certain employees and consultants in the company and the company’s group by way of (i) a directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants as set forth below. The warrants shall entitle to subscription for new shares in the company.

Background and reasons
The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants has been prepared and presented by the board of directors in order to strengthen the retention of the persons covered and to motivate them to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses certain employees and consultants of the group. Board members not employed by the group are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive program are hereinafter referred to as “Participants”.

Terms and conditions for the issue of warrants
1. The company shall issue not more than 10,500,000 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the company.
2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by the company, after which the company is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the company. The reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the warrants are to be used within the proposed incentive programme.
3. Subscription for warrants shall be made on a separate subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 1 May 2022. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.
4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the company.
5. If all issued warrants are subscribed for by the company, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the company’s share capital will increase with SEK 105,000 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants set out in an Appendix A).
6. The warrants may be exercised for subscription for new shares during the period from and including 12 November 2025 until and including 12 February 2026. Subscription for new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the company’s internal guidelines in this respect). Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 12 February 2026 shall lapse.
7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 150 percent of the volume weighted average trading price for the company’s share on Nasdaq First North Premier Growth Market during a period of five (5) trading days immediately following the annual general meeting. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended forwards in time with the number of succeeding trading days required for the period to comprise fice (5) trading days with a recorded trading price. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.01, whereupon SEK 0.005 shall be rounded upwards. The exercise price may never be below the quotient value of the shares.
8. The warrants will be subject to customary recalculation conditions set out in Appendix A.

Allocation principles to be applied in relation to Participants
The warrants are to be transferred to the Participants against a premium payable by the Participants corresponding to the theoretical market value of the warrants as of the date of transfer, calculated by an independent valuation agent engaged by the company by use of the Black & Scholes valuation model.

The board of directors of the company shall resolve upon allocation to Participants in accordance with the guidelines set forth below. No Participant may be offered a higher number of warrants than the maximum allocation set forth below.

Category Maximum number of warrants per Participant Maximum number of warrants within the respective category
Management 600,000 3,000,000
Employees 250,000 4,500,000
Advisors,consultants and new recruits 300,000 3,000,000
Total: 10,500,000

A Participant can choose to acquire a lower but not a higher number of warrants than offered to the Participant

Warrant agreements
All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the company in connection with the transfer of warrants from the company. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements.  According to the warrant agreements the total number of warrants granted to each Participant shall be vested in three equal parts on an annual basis (i.e. approximately 33% of the total number of warrants will be vested each year) and conditional upon continued assignments/employment with the Group. The warrant agreements shall be entered into with the Participants within six months from the resolution to implement this program and the vesting period  until a share may be acquired may not be less than three years.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights
The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the company wishes to offer warrants to certain employees and consultants of the group in order to strengthen the retention of the persons covered and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value. Warrants granted under the incentive programme to the Participants are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between compensation and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the company. In addition, the incentive programme enables the Participants to develop and maintain a significant ownership position in the company.

Dilution, costs, etc.
Upon full subscription, transfer and exercise of all 10,500,000 issued warrants; a total of 10,500,000 new shares will be issued in the company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants as set forth in Appendix A). This would lead to a dilution corresponding to approx. 2.8 per cent of the total share capital and number of votes in the company (calculated as the maximum amount of share capital and number of shares/votes that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares/votes in the company after all warrants have been exercised). The dilution calculation described above does not consider the shares that may be issued in connection with an exercise of the warrants which have been issued in connection with the previous incentive programmes or as a result of the other resolutions proposed to be adopted by the annual general meeting.

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the company’s earnings per share. The market value of the warrants for the subscription period is estimated to SEK 0.76 per warrant (as per 8 April 2022), in accordance with the preliminary valuation made based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 2.38 (as per 8 April 2022). The Black & Scholes valuation model has been used for valuing the warrants, assuming a risk free interest of -0.93 per cent and a volatility of 65 per cent.

There are costs associated with the incentive programme in respect of valuation, consultancy services and costs for registration and practical management of the programme. There should not be any security costs or similar payable by the company. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding warrant programs
Furthermore, there are 11,999,996 warrants outstanding under one (1) long-term incentive programme resolved at the extraordinary general meeting on 30 December 2020, comprising warrants issued to members of the board of directors, management, employees and new recruits. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the company at an exercise price of SEK 2.80 during the period from 30 June 2023 up to and including 30 December 2023.

If all outstanding warrants under the above incentive programme were exercised for the subscription of new shares, the Company's share capital would increase by SEK 119,999.96 through the issuance of 11,999,996 new shares (subject to any recalculations in accordance with the terms of the warrants), each with a quotient value of SEK 0.01 per share. This would represent a dilution equivalent to approximately 3.19 percent of the company's total share capital and number of shares and votes (calculated on the basis of the share capital (SEK 3,638,026.86) and the number of shares and votes (363,802,686) in the company as of today's date).

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants
A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the company to the Participants.    
Preparation of the proposal
This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majority requirements
This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the company to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act, and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous
The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Particular majority requirements
A valid resolution under item 12 requires the support of shareholders representing at least two thirds of the votes cast and of the shares represented at the meeting. A valid resolution pursuant to item 14 requires the support of shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company
The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 363,802,686. The company does not hold any of its own shares.                 

Shareholders’ right to request information
Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the CEO are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors believe that it can be done without material damage to the company, provide information at the meeting regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda or of the company’s economic situation. Such duty to provide information also comprises the company’s relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

Documentation
The financial accounts, auditor’s report, complete proposals and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company’s website www.hexicon.eu. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.
____________
Stockholm, April 2022
HEXICON AB (publ)
The board of directors
 

Hexicons årsredovisning för 2021

Hexicon har idag publicerat sin årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://www.hexicon.eu/investors/report-center/ samt i bifogad fil. En engelsk version av årsredovisningen släpps vid senare tillfälle.

Hexicon recruits top manager from the energy industry

Hexicon has recruited Karin Ljung as new Chief Financial Officer. During the past 15 years, Karin has held various positions in Holmen, and since 2014 she has been Financial Director at Holmen Energi, which in recent years has made major investments in renewable energy. She will begin in her new role in Q3 2022.

Marcus Thor, CEO of Hexicon said: “I am very happy that Karin joins us at Hexicon. Her background matches Hexicon's needs very well, with practical management skills from a project-intensive and growing energy business. I am convinced that she will bring new perspectives and become an important player as we continue to develop Hexicon's organization."

Karin joins from Holmen where she worked as Financial Director within the Energy business segment. She has been part of the management team and has been involved in the work to greatly increase Holmen's production capacity of renewable energy in recent years. Karin begins during an exciting time of the company as Hexicon's commercialization journey enters an intensive phase with technology maturity and continued global establishment.

Karin Ljung said: “It feels incredibly exciting to be part of and contribute to Hexicon's future development and growth journey. I am proud to be part of such a competent team and at the same time continue to be involved and enable the energy transition that the whole world is facing. With both patented technology and projects within floating wind power, I am convinced that Hexicon has an important role to play.”

Karin Ljung holds a Master of Science in Business and Economics from Stockholm School of Economics and succeeds Sebastian Robson, who has left Hexicon for another CFO role. In the meantime, until Karin assumes her role, Anneli Nortima has been appointed as interim CFO. Anneli has worked alongside Sebastian during the last period of his employment to ensure a smooth transition. Annelie has experience from several different interim roles in economics and finance in various industries.

Hexicon rekryterar toppchef från energibranschen

Hexicon har rekryterat Karin Ljung som ny CFO. Karin har under de senaste 15 åren varit verksam inom Holmen-koncernen och sedan 2014 som Financial Director för Holmen Energi som under de senaste åren har gjort en stor satsning inom förnybar energi. Hon tillträder sin nya tjänst under tredje kvartalet 2022.

”Jag är oerhört glad att Karin ansluter till oss på Hexicon. Hennes bakgrund matchar Hexicons behov väldigt väl, med praktisk ledningskompetens från en projektintensiv och växande energiverksamhet. Jag är övertygad om att hon kommer tillföra nya perspektiv och bli en viktig spelare i vårt lagbygge och vår fortsatta tillväxtresa, säger Marcus Thor, vd för Hexicon.

Karin kommer senast från Holmen där hon haft rollen som Financial Director på affärsområdet Energi. Hon har ingått i ledningsgruppen och varit delaktig i arbetet att kraftigt öka Holmens produktionskapacitet av förnybar energi under de senaste åren. Karin kommer in i ett spännande skede i bolaget när Hexicons kommersialiseringsresa går in i en intensiv fas med teknikmognad och fortsatt global etablering.

”Det känns otroligt spännande att få vara med och bidra till Hexicons framtida utveckling och tillväxtresa. Jag är stolt över att bli en del av ett så kompetent team och samtidigt fortsätta vara med och möjliggöra den energiomställning som hela världen står inför. Med både patenterad teknik och projekt med flytande vindkraft så är jag övertygad om att Hexicon har en viktig roll att spela”, säger Karin Ljung.

Karin Ljung är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och efterträder Sebastian Robson, som lämnat Hexicon för en annan CFO-roll. Fram till dess att Karin börjar sin roll har Hexicon utsett Anneli Nortima till interim CFO. Anneli har arbetat parallellt med Sebastian under sista tiden av hans anställning för att säkerställa en smidig övergång. Annelie har erfarenhet från ett stort antal olika interims roller inom ekonomi och finans i olika branscher.

Sebastian Robson to leave his position as CFO of Hexicon

Hexicon's CFO Sebastian Robson has today informed the company that he has decided to resign from his role to assume a similar position in a Swedish group within a non-competitive business. He will remain in his current role during the notice period of 4 months. The process to recruit his successor begins immediately.

Marcus Thor, CEO of Hexicon, said: “During his time at Hexicon, Sebastian has been an appreciated colleague and CFO that I personally have had a great cooperation with. I want to thank him for his many contributions to the business, and especially for his hard work in the preparations ahead of our IPO earlier this year. We will continue working together for a few more months while simultaneously searching for his successor.”

Sebastian Robson lämnar sin tjänst som Hexicons CFO

Hexicons CFO Sebastian Robson har idag meddelat att han beslutat att lämna sin anställning för att anta en motsvarande roll på en svensk koncern inom en ej konkurrerande verksamhet. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningsperioden som uppgår till 4 månader. Processen att rekrytera hans efterträdare inleds omgående.

”Sebastian har under sin tid i Hexicon varit en uppskattad kollega och CFO som jag personligen haft ett mycket bra samarbete med. Jag vill tacka honom för hans många bidrag till verksamheten och särskilt för hans hårda arbete med förberedelserna inför vår börsnotering tidigare i år. Vi fortsätter att jobba tillsammans i ytterligare några månader och söker samtidigt efter Sebastians ersättare”, säger Marcus Thor, VD för Hexicon.

Hexicon’s offering was substantially oversubscribed – trading in the share on Nasdaq First North Premier Growth Market commences today

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Hexicon AB (publ) (“Hexicon” or “the Company”), a developer of floating wind farms which also has its own technology for floating platforms for two turbines, today announces the outcome of the Company’s offering of new shares in connection with the listing on Nasdaq First North Premier Growth Market (the “Offering”). The Offering attracted strong interest from both Swedish and international institutions as well as the general public in Sweden. Trading on Nasdaq First North Premier Growth Market commences today, 18 June 2021.

The Offering in brief:

 • As previously announced, the price per share in the Offering was SEK 3.00, corresponding to a total market value of the Company's shares of approximately SEK 1,088 million upon completion of the Offering.
 • The Offering comprised of 100,000,000 newly issued shares, which is expected to raise approximately SEK 300 million before deduction of costs relating to the Offering.
 • In order to cover a potential over-allotment in connection with the Offering, the Company has, at the request of Joint Bookrunners, undertaken to sell additional shares up to a maximum of 15 percent of the total number of shares covered by the Offering (the “Over-Allotment Option”).
 • Provided that the Over-Allotment Option is fully exercised, the Offering is expected to amount to approximately SEK 345 million.
 • Trading in the shares in Hexicon on Nasdaq First North Premier Growth Market will commence today on 18 June 2021 under the ticker “HEXI”.
 • Trading is conditional until the settlement date of the Offering, which is expected to be 22 June 2021.

Marcus Thor, CEO, comments:
”We are very proud of the great interest shown for Hexicon throughout the listing process. Through the new share issue that is carried out in connection with the listing, we are well positioned to continue to expand our market presence and further develop our project portfolio and technology. Floating wind power will be an important part of the energy supply in the future, and Hexicon will be a central force in that shift. We are very much looking forward to the continued journey together with our old and new shareholders.”
 
About Hexicon
Hexicon is a project developer of floating wind farms and is developing its own technology for floating platforms for two turbines. In recent years, the company has established a market position in key markets such as South Korea, Scotland, Sweden, Spain, South Africa and Ireland. In line with the increasing energy needs worldwide, Hexicon is well positioned to contribute to a sustainable electricity supply through the Company's services and be able to participate in the global development of offshore renewable energy.
 
Advisors
Pareto Securities AB is acting as Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner and SpareBank 1 Markets AS is acting as Joint Bookrunner in the Offering. Setterwalls Advokatbyrå AB is acting as legal advisor to the Company and Pareto Securities AB in connection with the Offering and the planned listing on Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) is Retail Manager.
 
For further information, please contact:
Marcus Thor, CEO Hexicon
Telephone: +46 739 244 493
Email: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telephone: +46 704 418 448
Email: sebastian.robson@hexicon.eu
 
The information in this press release was submitted for publication by the contact persons set out above, for publication at 2021-06-18 08:00 CET. The above persons can also be contacted for further information.
 
Important information
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by Hexicon in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful.
 
Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. Hexicon does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No shares in the Company may be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, to or within the United States, except pursuant to applicable exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 (in accordance with its most recent wording).
 
Any offering of the securities referred to in this announcement has been made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.
 
In any EEA Member State other than Sweden (each, a “Relevant Member State” (including, for the avoidance of doubt, the United Kingdom during the Brexit transition period)), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant Member State within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation, that is, only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such Relevant Member State.
 
This communication is only being distributed to and is only directed at (a) persons who are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
 
Forward-looking statements
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although Hexicon believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice.
 
Stabilisation measures
In connection with the offer or sale of securities referred to herein, a financial advisor engaged by Hexicon may over-allot securities/conduct stabilisation or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by the engaged financial advisor in accordance with all applicable laws and rules.
 
Information to distributors
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”).
 
Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the securities in Hexicon may decline and investors could lose all or part of their investment; the Hexicon securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Hexicon securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to any offering.
 
The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the securities of Hexicon.
 
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities of Hexicon and determining appropriate distribution channels.