Hexicon tar fullt ägande av sydkoreanskt flytande vindkraftsprojekt till havs

Idag signerade Hexicon AB (publ.) ett försäljnings- och köpeavtal (SPA) för att ta över fullt ägande av MunmuBaram Co., Ltd. från sin joint venture partner Shell Overseas Investments B.V. Enligt avtalet kommer Hexicon AB att öka sin andel i projektet från 20 % till 100 % och därmed utöka sin projektportfölj med 900 MW. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande.

MunmuBaram-projektet, som ursprungligen initierades år 2018 av joint venture bolaget Hexicon Korea, utvecklar en 1,125GW vindkraftspark, som planeras i sydöstra Sydkorea utanför kusten vid Ulsan City.

Hexicons övertagande av ägarandelarna i MunmuBaram-projektet möjliggörs genom stöd från Glennmont Partners, en av Europas största infrastrukturfonder som fokuserar på förnybar energi. Åtagandet i försäljnings- och köpeavtalet faller inom ramen för den befintliga lånefaciliteten som Hexicon har tecknat med Glennmont. Köpeskillingen för förvärvet kommer att betalas genom en första betalning på 5 miljoner USD. Utöver denna summa innefattar sälj-och köpeavtalet ett vinstdelningsarrangemang på upp till 50 miljoner USD under en treårsperiod.

I händelse av att Hexicon säljer sina aktier i MunmuBaram kommer storleken på vinstdelningen att bero på flera parametrar, inklusive tidpunkten och nettointäkterna. Hexicon har redan påbörjat processen med att etablera en långsiktig ägarstruktur för MunmuBaram, såväl som processen för de myndighetsgodkännanden som krävs för att fortsätta projektet med befintliga licenser. På kort sikt kommer Hexicon att omfördela resurser för att optimera värdet i projektet. Hexicon och Shell kommer att samarbeta vidare för att säkerställa en smidig övergång i projektet. När affären väl är avslutad kommer MunmuBaram-projektet att representera cirka 15 % av Hexicons nettoportfölj sett till megawatt (MW).

”Sydkorea fortsätter att vara en ledande marknad med goda förutsättningar för utveckling av flytande vindkraft till havs. Genom detta avtal förblir Sydkorea en kärnmarknad för Hexicon och stärker vår position som en ledande global utvecklare av flytande vindkraft,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon AB.

Hexicon to take full ownership of South Korean floating offshore wind project

Today Hexicon AB (publ.) signed a Sales and Purchase Agreement (SPA) to take full ownership of MunmuBaram Co., Ltd. from its joint venture partner Shell Overseas Investments B.V. Under the agreement, Hexicon AB will increase its stake in the project from 20 % to 100 %, increasing the project portfolio by 900 MW. Completion of the transaction is subject to regulatory approval.

The MunmuBaram project, originally initiated by the joint venture Hexicon Korea in 2018, is developing a 1.125 GW floating offshore wind farm, planned off the coast of Ulsan City in the southeastern region of South Korea.
 
Hexicon’s full ownership of the MunmuBaram project is enabled through the support of Glennmont Partners, one of Europe’s largest infrastructure funds focused on clean energy. The commitment in the agreement falls within the existing framework of Hexicon’s Glennmont loan facility. The purchase price for the acquisition will be paid with a first down payment of US$5 million. In addition, the SPA includes a profit-sharing arrangement of up to US$50 million over a three-year period.
 
In the event that Hexicon sells its shares in MunmuBaram, the size of the profit-sharing will depend on several parameters, including the timing and the net proceeds. Hexicon has already started the process of setting the long-term ownership structure for MunmuBaram, as well as the process for government approvals to proceed with existing licenses. In the short term, Hexicon will reallocate resources to optimise value in the project whilst working in close collaboration with Shell to ensure a smooth transition. Once concluded, the Munmubaram project will represent ~15% of Hexicon’s net portfolio in terms of megawatts (MW).

“South Korea continues to be a leading market with good conditions for the development of floating offshore wind. Through this transaction, South Korea remains a core market for Hexicon and strengthens our position as a leading global developer of floating offshore wind,” says Marcus Thor, CEO of Hexicon AB.

HEXICON OCTOBER-DECEMBER 2023 INTERIM REPORT

OCTOBER – DECEMBER 2023 

 • Net revenue: SEK 0.7 (1.8) million 
 • Operating profit/loss: SEK -32.4 (-41.5) million 
 • Profit/loss before tax for the period: SEK -41.4 (-46.7) million 
 • Earnings per share basic and diluted: SEK -0.11 (-0.13) 
 • Cash flow from operating activities: SEK -54.7 (-17.2) million 

JANUARY – DECEMBER 2023 

 • Net revenue: SEK 5.7 (11.6) million 
 • Operating profit/loss: SEK -180.3 (-161.1) million 
 • Profit/loss before tax for the period: SEK -187.9 (-170.8) million 
 • Earnings per share basic and diluted: SEK -0.51 (-0.46) 
 • Cash flow from operating activities: SEK -158.9 (-95.1) million 

 
HIGHLIGHTS 
 

 • Continued development of key projects for long-term value growth 
 • Permit application submitted for Dyning, a Swedish 2,500 MW project 
 • Intensified dialogues on project portfolio divestments 

 
CEO COMMENTS  
 
A STRONG ENDING TO 2023 – READY AND FIT FOR 2024 
 
As we now put 2023 behind us, I summarise it as a year with temporary challenges for an industry that for a long period has developed in a positive direction. For Hexicon the past year and the last quarter have meant a time to mature our projects and nurture our assets to create good conditions for long-term value growth in our diversified portfolio. 
 
Focus on adding value to our projects 
When I reflect on the past year, I feel proud of the great commitment that our employees have shown and what we have achieved together. During the fourth quarter, we continued to take steps to increase maturity and expand our global project portfolio, including adding key personnel across our business. For example, our JV in Sweden, Freja Offshore, reached an important milestone during the quarter with the submission of the permit application for the Dyning wind farm. This was the third permit application that Freja Offshore made to the Swedish Ministry of Climate and Enterprise in 2023. After the quarter, the Swedish government has given the concerned counties, for Dyning and Cirrus, the task of reviewing the conditions for the offshore wind farms – a progress that we of course welcome. 
We have also continued to develop and refine our TwinWindTM technology, which we plan to test in connection with the development of the TwinHub project in England. Here we have deepened the collaboration with our selected WTG supplier, which we see as a central part of the technology development, as well as continuing our work with evaluating partners for the manufacturing of our floaters. 
 
Industry initiatives give tailwind 
Despite a challenging year for the industry, we have, in the last quarter, seen new major industry initiatives that will give a tailwind to the offshore wind business. For example, the UN climate conference (COP28) in Dubai, held in December, resulted in long-term commitments to renewable energy. But another initiative that may provide an even larger push to the industry is the European Commission's launch of the European Wind Action Plan. The plan includes measures to tackle the industry's challenges, as well as initiatives to speed up permitting processes and to improve renewable energy legislation – both crucial for reaching the 2030 climate goals. In addition, the initiative opens EU funding through the Innovation Fund and the European Investment Bank, easing the burden of securing investment for offshore wind projects. Lastly, it is also worth mentioning the UK government's announcement of a major policy shift by increasing the CfD (Contract for Difference) administrative price for auction round 6. A shift that will attract more players to participate in this year's auction. As many countries see the auction model in Great Britain, as a role model, the increased CfD price is a welcome element in the industry's work to improve profitability in the development of offshore wind. 
 
Now we look ahead! 
I believe that 2024 will be an exciting year – with consolidations in the market and many new projects all over the world. I am proud that Hexicon managed to get through this challenging year for the industry. I believe that Hexicon is now well equipped for 2024 with one of the largest and most diversified project portfolios in floating wind – standing ready to capitalise on new market conditions. 
 
Marcus Thor 
CEO 
 
 
Invitation to webcast 
Today at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update on the operations in a webcast in English. Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q4-report-2023  

HEXICONS DELÅRSRAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2023

OKTOBER – DECEMBER 2023 

 • Nettoomsättning: 0,7 (1,8) MSEK 
 • Rörelseresultat: -32,4 (-41,5) MSEK 
 • Resultat före skatt för perioden: –41,4 (-46,7) MSEK 
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning: -0,11 (-0,13) SEK 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -54,7 (-17,2) MSEK 

 
JANUARI – DECEMBER 2023 

 • Nettoomsättning: 5,7 (11,6) MSEK 
 • Rörelseresultat: -180,3 (-161,1) MSEK 
 • Resultat före skatt för perioden: -187,9 (-170,8) MSEK 
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning: -0,51 (-0,46) SEK 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -158,9 (-95,1) MSEK 

 
HÖJDPUNKTER 

 • Fortsatta insatser för att öka värdet i projektportföljen 
 • Tillståndsansökan inlämnad för svenskt projekt 
 • Intensifierade dialoger om avyttring av projektportföljen 

 
 
VD-ORD  
 
ETT STARKT AVSLUT PÅ 2023 OCH REDO FÖR 2024 
 
Vi lägger nu år 2023 bakom oss – ett år som har inneburit en hel del tillfälliga utmaningar för vår bransch. En bransch som under många år har utvecklats i positiv riktning. För Hexicon har året och det senaste kvartalet inneburit en period med fokus på projektutveckling. En period under vilken vi har vårdat våra tillgångar för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt i vår diversifierade portfölj. 
 
Fokus på att tillföra värde i våra projekt 
När jag reflekterar över det gångna året känner jag mig stolt över det stora engagemang som våra medarbetare visat, och över vad vi har åstadkommit tillsammans. Under det fjärde kvar-talet fortsatte vi med att öka mognadsgraden i projekten, att utöka vår globala projektportfölj samt att rekrytera nyckelpersoner till delar av vår verksamhet. Exempelvis nådde vår joint venture i Sverige, Freja Offshore, en viktig milstolpe under kvartalet när de lämnade in tillståndsansökan för vindkraftparken Dyning. Detta var den tredje till-ståndsansökan som Freja Offshore lämnade in till Klimat- och näringslivsdepartementet under 2023. Efter kvartalet har den svenska regeringen, för Dyning och Cirrus, gett berörda län i uppdrag att se över förutsättningarna för dessa havs-vindparker – ett framsteg som vi naturligtvis välkomnar. 
Vi har även fortsatt att utveckla och förfina vår TwinWindTM-teknik som vi planerar att demonstrera i samband med TwinHub-projektet i Eng-land. Här har vi under kvartalet fördjupat samarbetet med vår utvalda vindturbinleverantör, vilket är en central del av teknikutvecklingen. Vi har dessutom fortsatt arbetet med att utvärdera leverantörer för tillverkningen av våra flytkonstruktioner. 
 
Branschinitiativ ger medvind 
Trots ett utmanande år för branschen har vi under det senaste kvartalet sett nya stora bransch-initiativ som kan ge medvind till den havsbaserade vindindustrin. Exempelvis resulterade FN:s klimatkonferens (COP28), som hölls i Dubai i december, i långsiktiga åtaganden för förnybar energi. Men ett annat initiativ som kan ge branschen en ännu större skjuts är EU-kommissionens lansering av European Wind Action Plan. Planen innehåller åtgärder för att tackla branschens utmaningar, samt initiativ för att snabba på tillståndsprocesser och för att förbättra lagstiftningen om förnybar energi – som är avgörande för att nå 2030 års klimatmål. Dessutom öppnar initiativet för EU-finansiering genom Innovationsfonden och Europeiska investeringsbanken, vilket underlättar bördan att säkra investeringar för havsbaserade vindkrafts-projekt. Slutligen är det också värt att nämna den brittiska regeringens tillkännagivande om att höja det administrativa priset för CfD (Contract for Difference) för auktionsrunda 6. En justering som kommer att locka fler aktörer att delta i årets auktion. Eftersom många länder ser auktionsmodellen i Storbritannien som en förebild, är det höjda CfD-priset ett välkommet inslag i branschens arbete med att förbättra lönsamheten i utvecklingen av havsbaserad vindkraft. 
 
Nu blickar vi framåt! 
Jag tror att 2024 kommer att bli ett spännande år – med konsolideringar på marknaden och med många nya projekt världen över. Jag är stolt över att Hexicon har lyckades ta sig igenom detta, för branschen, utmanande år. Jag anser att vi nu är väl rustade inför 2024, med en av de största och mest diversifierade projektportföljerna inom flytande vind – redo att kapitaliseras. 
 
Marcus Thor 
CEO 
 
Inbjudan till webcast 
Idag klockan 10.00 CET ger bolagets VD Marcus Thor en verksamhetsuppdatering via webbsändning på engelska.  
Länk till webbsändningen:https://ir.financialhearings.com/hexicon-q4-report-2023  
 

Inbjudan till Hexicons presentation av bokslutskommuniké för 2023 den 21 februari 2024

Den 21 februari klockan 08.00 CET publicerar Hexicon AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023. Samma dag klockan 10.00 CET ger bolagets VD Marcus Thor en verksamhetsuppdatering via webbsändning. Det kommer även finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor mot slutet av webbsändningen.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på:  https://www.hexicongroup.com/financial-reports-and-presentations/  
 
Webbsändningen börjar klockan 10.00 CET och kommer hållas på engelska.  
Länk till webbsändningen:https://ir.financialhearings.com/hexicon-q4-report-2023  
 
Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på  https://www.hexicongroup.com/financial-reports-and-presentations/  

Invitation to Hexicon’s presentation of the year-end report for 2023 on February 21, 2024

On February 21 at 08:00 CET, Hexicon AB (publ.) will publish its year-end report for the period January-December 2023. On the same day at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update on the operations in a webcast. There will also be an opportunity to ask written questions at the end of the webcast.

The report will be available for download at:   
https://www.hexicongroup.com/financial-reports-and-presentations/ 

The webcast starts at 10:00 CET and will be held in English. 
Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q4-report-2023 

No advance notification is necessary. After the presentation, a recording of the webcast will be available at: 
https://www.hexicongroup.com/financial-reports-and-presentations/ 

Hexicon interim report January–September 2023

”Following the intense work during earlier quarters to secure financing, the third quarter has been marked by a core focus on maturing our key projects, leveraging the financial flexibility obtained.”

JULY-SEPTEMBER 2023

 • Net revenue amounted to SEK 0.8 (0.4) million
 • Operating profit/loss was SEK -27.6 (-56.2) million
 • Profit/loss before tax for the period was SEK -44.3 (-61.1) million
 • Earnings per share basic and diluted was -0.14 (-0.33) SEK
 • Cash flow from operating activities was SEK -80.4 (-29.0) million

HIGHLIGHTS DURING AND AFTER THE QUARTER
Following the successful closing of financing in Q2, the third quarter has been focused on project developments, maturing projects, and achieving several important milestones across the portfolio.

The Korean MunmuBaram project has entered late-stage development, thus its development costs are being capitalised.

Convertible loans of SEK 82.5 million were repaid with interest, and the revolving credit facility of SEK 75 million was secured, which is complementary to the development loan facility that was entered into during Q2'2023, allowing for further development of the portfolio.

After the quarter, a permit application was submitted in Sweden for a 2,500 MW offshore wind farm, Dyning, with a potential to generate 10 TWh annually, equivalent to a large nuclear reactor.

COMMENT FROM CEO MARCUS THOR:

FOCUS ON MATURING THE PORTFOLIO 
Following the intense work during earlier quarters to secure financing, the third quarter has been marked by a core focus on maturing our key projects, leveraging the financial flexibility obtained. As an effect of such recent efforts, MunmuBaram has reached the level of maturity for its development costs to now be capitalised, reducing our operating loss. Separately, we continue to prioritise the developments in Sweden and a high workload during the period led to a third permit application being submitted just after the third quarter. Over in South Africa, one of our prospects off Richards Bay has now started the environment impact assessment and, as such, has been redefined into a project.

Since our project portfolio has now reached a high level of maturity, with significantly improved predictability, we have decided to start making valuations of the project portfolio. These valuations will be made regularly by an external party, and we will communicate the outcome going forward.

From a global perspective, the offshore wind industry continues to develop quickly and in a positive way, but not without some road bumps. During the quarter, leading industry players have announced increased project costs, throughout the entire value chain, as a result of rising inflation and interest rates. In many leading European countries, the auction rounds are in full swing, with mixed results. In Germany and The Netherlands, recent auctions have been successful, while the UK round in September ended without bids. At the same time, we continue to see heavy political initiatives to accelerate investments in offshore wind. The EU has set a target of 60 GW of offshore wind power by 2030. To reach this target and to further speed up the transition to renewable energy production in Europe, the EU, in late October, launched a game-changing initiative called the European Wind Power Action Plan. The initiative will double the funding available for cleantech manufacturing under the next call of the EU Innovation Fund to EUR 1.4 billion, accelerate permitting, facilitate financing and more. It provides a comprehensive framework and support system for companies like Hexicon, ultimately bolstering the success and growth of the floating offshore wind sector in Europe.

Third application filed in Sweden 
The activity in the Swedish offshore wind market has continued to be high in the quarter. Freja Offshore, our joint venture with Mainstream Renewable Power, has now submitted three applications for offshore wind farms during 2023. The first two, Mareld and Cirrus, were filed in the second quarter and recently, the application for Dyning was submitted. Dyning is located on Sweden's east coast between the mainland and Gotland. With the potential to deliver 10 TWh per year, Dyning can meet more than the entire energy needs of Sörmland and Östergötland, while barely being visible from land. Hence, Hexicon continues to make value adding actions and grow our global project portfolio. 

TwinHub schedule adjustments 
As previously communicated, Hexicon was the winner of the British floating wind auction that was held in 2022 with the 32 MW TwinHub project. The economics of the project has so far not been affected to any great extent relative to many other projects globally, in this changed macro situation. This is partly due to the revenue under the CfD (Contract for Difference) accounting for inflation, as well as the project having locked in certain supply chain costs. However, the TwinHub schedule has been affected by disturbance in the value chain, which has led to an adjustment of our estimated time plan for construction start and commissioning to late 2024 and 2026 respectively. 

South Korean project maturing 
Also worth noting is that one of our two South Korean projects, MunmuBaram, has now reached the level of maturity at which we have decided to start capitalising project development costs. This has resulted in an improved operating result for Hexicon as of the third quarter. However, it is not affecting our cash-flow which continues to mirror our continued investments in our project portfolio. 

At the beginning of the summer, we secured development financing with Glennmont Partners of up to EUR 45 million. This agreement gives us the financial flexibility needed to effectively develop our project portfolio and optimise the timing of selective divestments. At the beginning of the third quarter, another agreement was entered into for a credit facility of up to SEK 75 million, issued by, among others, the Wallenius group, which ensures financing of non-project-related expenses and working capital. The withdrawal of funds linked to these financing agreements has started during the third quarter. 

Good long-term conditions 
The macroeconomic challenges are undeniably affecting our industry. This, among other things, leads to longer transaction times in our ambition to sell selective projects. However, Hexicon's operations continue to develop according to plan. We now have financing agreements and plans in place that fit well with our strategy for the next year. This means we can drive the right projects to the right timing of realisation of the significant potential they hold. In addition, we see an increasingly strong public opinion and political will for increased investments in large-scale offshore wind power, which provides very good long-term conditions for a company like Hexicon. 

Marcus Thor
CEO

PRESENTATION
Friday November 17, at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update of the operations in a webcast.
Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q3-2023
 
LINK TO THE REPORT
The report will be available for download at: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Hexicon delårsrapport januari–september 2023

” Efter det intensiva arbetet med att säkra finansiering, under tidigare kvartal, har det tredje kvartalet präglats av ett starkt fokus på framdriften i våra nyckelprojekt samt att dra nytta av den ekonomiska flexibilitet som erhållits.”

JULI-SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,4) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -27,6 (-56,2) MSEK
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -44,3 (-61,1) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -80,4 (-29,0) MSEK

HÖJDPUNKTER UNDER OCH EFTER KVARTALET
Efter att, med framgång, ha slutfört finansieringen under andra kvartalet har fokus under det tredje kvartalet legat på projektutveckling och att uppnå flera viktiga milstolpar i projektportföljen.

Det koreanska MunmuBaram-projektet har nått en ökad mognadsgrad, vilket innebär att dess utvecklingskostnader har börjat aktiverats.

Konvertibla lån om 82,5 MSEK återbetalades med ränta och ett låneutrymme säkrades om 75 MSEK. Detta är ett komplement till lånet öronmärkt för projektutveckling, som ingicks under andra kvartalet 2023, och möjliggör en vidareutveckling av projektportföljen.

Efter kvartalet skickades en tillståndsansökan in om en 2 500 MW havsbaserad vindkraftpark i Sverige. Vindkraftparken, som har projektnamnet Dyning, har potential att generera 10 TWh årligen, motsvarande en stor kärnkraftsreaktor.

KOMMENTAR FRÅN VD MARCUS THOR:

FOKUS PÅ FRAMDRIFT I PROJEKTPORTFÖLJEN

Efter det intensiva arbetet med att säkra finansiering, under tidigare kvartal, har det tredje kvartalet präglats av ett starkt fokus på framdriften i våra nyckelprojekt samt att dra nytta av den ekonomiska flexibilitet som erhållits. En effekt av dessa insatser är att MunmuBaram har nått en mognadsgrad där dess utvecklingskostnader nu kan aktiveras, vilket minskar bolagets rörelseförlust. Parallellt fortsätter vi att prioritera den svenska marknaden. Efter ett intensivt arbete lämnades slutligen en tredje tillståndsansökan in efter det tredje kvartalets utgång. I Sydafrika har ett av våra projekt utanför Richards Bay nu påbörjat miljökonsekvensbeskrivningen vilket har lett till att vi har omdefinierat det från prospekt till projekt.

Eftersom vår projektportfölj nu har nått en högre mognadsgrad, med väsentligt förbättrad förutsägbarhet, har vi beslutat att börja göra värderingar av projektportföljen. Dessa värderingar kommer att göras regelbundet av en extern part och vi kommer att kommunicera utfallet framöver.

Sett ur ett globalt perspektiv fortsätter den havsbaserade vindkraftsindustrin att utvecklas snabbt och på ett positivt sätt, dock inte utan hinder på vägen. Under kvartalet har ledande branschaktörer varnat för ökade projektkostnader genom hela värdekedjan till följd av stigande inflation och räntekostnader. I många ledande europeiska länder är auktionsförfarandet igång för att få påbörja etableringen av vindkraft till havs, med blandat resultat. I Tyskland och Nederländerna har de senaste auktionerna varit framgångsrika, medan den brittiska rundan, i september, slutade utan bud. Samtidigt fortsätter vi att se tunga politiska satsningar för att påskynda investeringar i havsbaserad vindkraft. EU har satt upp ett mål att 60 GW vindkraft ska finnas till havs innan 2030. För att nå detta mål och för att ytterligare påskynda övergången till förnybar energiproduktion i Europa, lanserade EU i slutet av oktober ett initiativ kallat European Wind Power Action Plan. Initiativet kommer närmare fördubbla finansieringen av cleantech-produktion vid nästa avrop från EU:s innovationsfond. Det innebär 1,4 miljarder euro för att påskynda tillståndsgivning samt underlätta finansiering. Initiativet skapar ett omfattande ramverk och stödsystem för företag som Hexicon, vilket i slutändan stärker förutsättningarna och tillväxten för den flytande havsbaserade vindkraftssektorn i Europa.

Tredje tillståndsansökan i Sverige
Aktiviteten på den svenska havsbaserade vindkraftsmarknaden har fortsatt att vara hög under kvartalet. Freja Offshore, som är vårt joint venture tillsammans med Mainstream Renewable Power, har nu lämnat in tre ansökningar om vindkraftsparker till havs under 2023. Ansökningar för de två första projekten, Mareld och Cirrus, lämnades in under andra kvartalet och i oktober lämnades ansökan om det tredje projektet, Dyning, in. Dyning, som är placerad utanför Sveriges östkust mellan fastlandet och Gotland, har potential att leverera 10 TWh per år. Dyning kommer när det är installerat att kunna tillgodose mer än hela energibehovet i Sörmland och Östergötland, samtidigt som parken knappt syns från land. Därmed fortsätter Hexicon att arbeta med värdeskapande arbete i projekten och utöka den globala projektportföljen.

Justeringar i tidplanen för TwinHub
Som tidigare har meddelats vann Hexicon, med sitt Twinhub-projekt på 32 MW, den brittiska auktionen för flytande vindkraft som hölls 2022. Trots den förändrade makrosituationen för vindkraft har projektets ekonomiska status hittills inte påverkats i någon större utsträckning jämfört med många andra aktörers projekt globalt. Det beror delvis på att intäkterna enligt CfD (Contract for Difference) tar hänsyn till inflationen, liksom att projektet har låst vissa kostnader i leveranskedjan. Dock har tidplanen för TwinHub påverkats av störningarna i värdekedjan, vilket har lett till en justering av vår uppskattade tidsplan för byggstart och driftsättning till senare delen av 2024 respektive 2026.

Ökad mognadsgrad i Sydkoreanskt projekt
Värt att notera är också att ett av våra två sydkoreanska projekt, MunmuBaram, nu har nått en mognadsgrad som lett till att vi beslutat oss för att påbörja aktiveringen av projektutvecklingskostnader. Detta har i sin tur lett till ett förbättrat rörelseresultat från och med tredje kvartalet. Det har dock inte påverkat vårt kassaflöde, som fortsätter att spegla våra investeringar i projektportföljen.

I början av sommaren säkrade vi utvecklingsfinansiering med Glennmont Partners på upp till 45 miljoner euro. Detta avtal har gett oss den finansiella flexibilitet som krävs för att effektivt utveckla vår projektportfölj och optimera tidpunkten för avyttring av utvalda delar av portföljen. I början av tredje kvartalet ingick vi ytterligare ett avtal om ett låneutrymme på upp till 75 miljoner kronor, utfärdad av bland annat Walleniusgruppen. Detta avtal säkerställer finansiering av icke projektrelaterade utgifter och rörelsekapital. Uttag av medel kopplade till dessa finansieringsavtal har påbörjats under tredje kvartalet.

Bra långsiktiga förutsättningar
De makroekonomiska utmaningarna påverkar onekligen vår bransch. Detta leder bland annat till längre transaktionstider när vi ska sälja av vissa av våra projektandelar. Hexicons verksamhet fortsätter dock att utvecklas enligt plan. Vi har nu finansieringsavtal på plats som stödjer vår strategi och våra planer för nästa år. Det betyder att vi kan driva rätt projekt till rätt försäljningstidpunkt och därmed realisera investeringen till sin fulla potential. Samtidigt ser vi en allt starkare opinion och politisk vilja till ökade investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft, vilket ger mycket goda långsiktiga förutsättningar för ett företag som Hexicon.

Marcus Thor
VD

PRESENTATION
Fredagen den 17 november kl. 10:00 CET kommer företagets VD Marcus Thor att ge en uppdatering av verksamheten i en webbsändning.
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q3-2023

LÄNK TILL RAPPORTEN
Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Invitation to Hexicon’s presentation of the interim report for January-September 2023 on November 17, 2023

On November 17 at 08:00 CET, Hexicon AB (publ.) will publish its interim report for January-September 2023. On the same day at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update on the operations in a webcast. There will also be an opportunity to ask written questions at the end of the webcast.

The report will be available for download at: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/
  
The webcast starts at 10:00 CET and will be held in English.

Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q3-2023

No advance notification is necessary. After the presentation, a recording of the webcast will be available at https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Inbjudan till Hexicons presentation av delårsrapport för perioden januari –september 2023 den 17 november 2023

Den 17 november klockan 08.00 CET publicerar Hexicon AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari – september 2023. Samma dag klockan 10.00 CET ger bolagets VD Marcus Thor en verksamhetsuppdatering via webbsändning. Det kommer även finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor mot slutet av webbsändningen.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Webbsändningen börjar klockan 10.00 CET och kommer hållas på engelska.

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q3-2023

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/