Hexicons joint venture bolag får positivt besked för svensk vindkraftspark

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslår att regeringen säger ja till Freja Offshores ansökan om att bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Sveriges västkust, med vissa anpassningar. Hexicon är en av två projektpartner i Freja Offshore och välkomnar beskedet, som är ett avgörande steg för att lösa Sveriges växande behov av förnybar el.

Freja Offshore, som är ett joint-venture mellan Hexicon AB och Mainstream Renewable Power (ett bolag inom Aker Horizon), har ansökt om att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Mareld, ca 40 kilometer väster om Lysekil utanför den svenska västkusten. Fullt utbyggd bedöms Mareld kunna leverera 12 TWh årligen till det svenska elnätet. Denna tillkommande elproduktion är efterlängtad i hela Västsverige, vars elbehov väntas dubbleras till 2030 till följd av industrins kommande omställning till eldrift.

Regeringen har tidigare gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att bereda ansökan om att bygga Mareld, och i dag har Länsstyrelsen återkommit med rekommendationen att vindkraftsparken bör ges godkänt med vissa anpassningar.
– Vi har anpassat vindkraftsparken för att kunna samexistera med andra viktiga samhällsintressen för att helheten ska bli så bra som möjligt, säger Carl Dandanell, VD för Freja Offshore.

– Detta är ett betydande framsteg för Hexicons svenska produktportfölj och vi ser fram emot att stödja Freja Offshore vidare i projektet så att flytande vindkraft kan bli en del av Sveriges elproduktion, säger Marcus Thor, VD Hexicon AB.

Hexicon’s Joint Venture Receives Positive News for Swedish Offshore Wind Park

The County Administrative Board in Västra Götaland has recommended that the Swedish government approves Freja Offshore's application to build an offshore wind power park off the west coast of Sweden, with certain modifications. Hexicon, one of the project partners in Freja Offshore, welcomes this decision as a crucial step towards addressing Sweden's growing demand for renewable electricity.

Freja Offshore, a joint venture between Hexicon AB and Mainstream Renewable Power, an Aker Horizon company, has applied to construct the offshore wind park named Mareld, approximately 40 kilometres west of Lysekil on the Swedish west coast. Once fully developed, Mareld is estimated to deliver 12 TWh annually to the Swedish power grid. This additional electricity production is eagerly anticipated throughout Western Sweden, where the electricity demand is expected to double by 2030 due to the upcoming transition of industries to electric power.
 
The Swedish government has earlier tasked the County Administrative Board in Västra Götaland with reviewing the application to build Mareld, and today, the County Administrative Board has returned with their recommendation to recommend the wind power park application with certain modifications.
 
"We have made adjustments to the offshore wind park to ensure coexistence with other important societal interests, aiming for the best possible outcome," says Carl Dandanell, CEO of Freja Offshore.
 
"This is a significant milestone for Hexicon's Swedish product portfolio, and we look forward to supporting Freja Offshore further throughout the process, enabling floating wind power to become a part of Sweden's electricity production," says Marcus Thor, CEO of Hexicon AB.

Hexicon förlänger nuvarande kreditlån

Hexicon AB (publ.), en ledande aktör inom förnybar energi, meddelade idag att de har förlängt sitt nuvarande kreditlån från den 12 juli till den 31 december 2024. Kreditlånet som totalt är på 75 miljoner sek har säkrats med Wallstreet Aktiebolag, ett bolag inom Walleniusgruppen, samt ett antal privata investerare.

Det nuvarande kreditlånet, som ursprungligen lades upp den 14 juli 2023, kommer att ge Hexicon nödvändigt rörelsekapital för att stödja pågående projekt samt att möjliggöra strategiska avyttringar. Avtalets villkor förblir oförändrade, ränta inkluderat, men med tillägget av en extra säkerhet genom Hexicons projektportfölj.

Kreditlånet
Enligt kreditlånets villkor kan Hexicon nyttja krediten till och med slutet av 2024, med uttag av minst 10 miljoner sek per gång. Återbetalning av lånet samt påföljande ränta ska återbetalas innan årets slut. Hexicon kan när som helst avbetala lånet i förtid, antingen som delbetalningar eller hela beloppet, vilket följaktligen avslutar avtalet.

Hexicon Extends Current Credit Facility

Hexicon AB (publ.), a leading renewable energy company, announced today the extension of its current credit facility from the 12th of July until December 31st, 2024. The credit facility, totalling SEK 75 million, has been secured with Wallstreet Aktiebolag, a company within the Wallenius Group, and a group of private investors.

The existing credit facility, originally set up on the 14th of July 2023, will provide Hexicon with the necessary working capital to support its ongoing projects and facilitate strategic divestments. The terms of the agreement remain unchanged, including the interest rate, but with an added layer of security through the inclusion of Hexicon's project portfolio.

The Credit Facility
Under the terms of the credit facility, Hexicon has the flexibility to utilise the funds until the end of 2024, with a minimum withdrawal of SEK 10 million. The loan repayment and accrued interest are due by the end of the year. Additionally, Hexicon can make early repayments, in part or in full, at any time and subsequently terminate the credit facility.

Hexicon AB (publ) publicerar delårsrapport januari-mars 2024

JANUARI – MARS 2024
• Nettoomsättning: 0,5 (1,7) MSEK
• Rörelseresultat: -19,9 (-54,5) MSEK
• Resultat före skatt för perioden: –32,1 (-47,4) MSEK
• Resultatet per aktie före och efter utspädning: -0,09 (-0,13) SEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: -18,1 (-38,6) MSEK
 
Viktiga händelser under kvartalet

  • Den 22 februari skrev Hexicon på ett försäljnings- och köpeavtal om att förvärva 80 % av aktierna i MunmuBaram-projektet i Sydkorea till ett fördelaktigt pris. Avtalet är föremål för myndighetsgodkännande, vilket kommer att ske under 2024.
  • I och med avtalet blir Hexicon 100 % ägare av projektet MunmuBaram. Hexicon har ej för avsikt att driva projektet som ensam ägare och har därför under kvartalet initierat en process att etablera en ny ägarstruktur för projektet.
  • Köpet har finansierats inom ramen för lånefaciliteten med Nuveen Infrastructure (tidigare Glennmont Partners) men har fått till följd att omprioriteringar av utvecklingstakten i projektportföljen varit tvungna att göras. Hexicon har därför under kvartalet dragit ner på utvecklingstakten i TwinHub-projektet i England.

 
Händelser efter kvartalet

  • Hexicon har fokuserat på processen för myndighets-godkännande av MunmuBaram projektet. Detta är ett viktigt steg i etableringen av en ny långsiktig ägarstruktur.
  • Hexicon har ökat aktiviteterna relaterade till framtida avyttringar av projektandelar i linje med sin övergripande strategi.

Websändning
En presentation av företagets delårsrapport för det första kvartalet 2024 kommer att hållas idag kl. 10:00 (CEST) av företagets VD Marcus Thor. Om du önskar delta via websändning, vänligen använd länken nedan. Via websändningen kommer du att ha möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/hexicon-q1-report-2024
  
Telefonkonferens
Om du önskar att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig genom att klicka på länken nedan. Efter registrering kommer du att få ett konferensnummer och ett konferensID för att logga in på konferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003473

Hexicon AB (publ) publishes interim report January-March 2024

JANUARY – MARCH 2024
• Net revenue: SEK 0.5 (1.7) million
• Operating profit/loss: SEK -19.9 (-54.5) million
• Profit/loss before tax for the period: SEK -32.1 (-47.4) million
• Earnings per share basic and diluted: SEK -0.09 (-0.13)
• Cash flow from operating activities: SEK -18.1 (-38.6) million
 
Key highlights during the quarter

  • On February 22nd, Hexicon signed a Sales and Purchase Agreement to acquire 80% of the shares in the MunmuBaram project in South Korea, for a favourable price. The agreement is subject to regulatory approval, which will take place in 2024.
  •  With the agreement, Hexicon will become the 100% owner of the MunmuBaram project. Hexicon does not intend to run the project as sole owner and has therefore, during the quarter, initiated the process to establish a new ownership structure for the project.
  • The acquisition will be financed within the framework of the loan facility with the Nuveen Infrastructure (formerly Glennmont Partners) but has resulted in reprioritisation of the pace of development in the project portfolio having to be done. Hexicon has therefore, during the quarter, reduced the pace of development in the TwinHub project in England.

Events after the quarter

  • Hexicon has focused on the regulatory approval process in the MunmuBaram project. This is an important step towards establishing a new long-term ownership structure. 
  • Hexicon has increased the activities related to future divestments of project shares in line with its overall strategy.

 
Webcast
A presentation of the company’s interim report for the first quarter 2024 will be held today at 10:00 a.m. (CEST) by Marcus Thor, CEO of Hexicon. If you wish to participate via webcast please use the link below. Via the webcast, you have an opportunity to ask written questions.
https://ir.financialhearings.com/hexicon-q1-report-2024
 
Telephone Conference
If you wish to participate via teleconference, please register on the link below. After registration, you will be provided phone numbers and a conference ID to access the conference.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003473

Invitation to presentation of Hexicon’s interim report for the first quarter 2024

On the 29th of May at 8:00 a.m. (CEST) Hexicon AB will publish its report for the first quarter of 2024. At 10:00 a.m. the same day the CEO of Hexicon, Marcus Thor, will hold a presentation through a webcast.

In connection with the presentation, it will be possible to ask questions through the webcast. The presentation will be held in English.
 
Webcast:
If you wish to participate via the webcast, please go to the link below. Through the webcast, there is an opportunity to ask written questions. https://ir.financialhearings.com/hexicon-q1-report-2024
 
Telephone Conference:
If you prefer to participate via conference call, please register using the link below. After registration, you will receive a phone number and a conference ID to log in to the conference.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003473

Inbjudan till presentationen av Hexicons kvartalsrapport för första kvartalet 2024

Den 29 maj kl 8:00 (CEST) publicerar Hexicon AB sin rapport för första kvartalet 2024. Klockan 10:00 samma dag kommer VD för Hexicon, Marcus Thor, att hålla en presentation via en webbsändning.

I samband med presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor genom webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Websändning:
Om du vill delta på webbsändningen, gå till länken nedan. Genom webbsändningen finns det möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/hexicon-q1-report-2024
 
Telefonkonferens:
Om du föredrar att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig under länken nedan. Efter registrering får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in på konferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003473

Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2024 hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.hexicongroup.com).

Årsstämman beslutade:
– att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
– att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
– att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023;
– att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
– om omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Mats Jansson och Lars Martinsson respektive nyval av Göran Öfverström som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Bjarne Borg som styrelseordförande;
– att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som Bolagets revisor;
– att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 945 000 kronor varav 315 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 157 500 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
– att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
– om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Presentationen kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com.


Stockholm i maj 2024
HEXICON AB (publ)

Annual general meeting held in Hexicon AB (publ)

Today, the annual general meeting of 2024 was held in Hexicon AB (publ) (the “Company” or “Hexicon”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all in accordance with the proposals presented in the notice to attend the meeting kept available at the Company’s website www.hexicongroup.com).

The annual general meeting resolved:
– to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the group profit and loss statement and the group balance sheet for the financial year 2023;
– that the Company’s result shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the previous financial year;
– to grant the board members and the CEO discharge from liability for the financial year 2023;
– that the board of directors shall consist of five ordinary members without deputy members;
– to re-elect Bjarne Borg, Mia Batljan, Mats Jansson and Lars Martinsson and new-elect Göran Öfverström as ordinary board members, and to new-elect Bjarne Borg as chairman of the board;
– that a registered audit firm shall be elected as auditor and to re-elect KPMG AB as the Company’s auditor;
– that fees payable to the board members until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 945,000 out of which SEK 315,000 shall be paid to the chairman and SEK 157,500 to each of the other board members;
– that fees payable to the auditor is to be paid in accordance with approved invoices;
– on an authorization for the board of directors to increase the share capital through issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures through which the Company’s share capital may be increased by an amount corresponding to not more than 20 per cent of the share capital after such issue(s); and

After the end of the meeting, the Company's CEO Marcus Thor held a presentation on the past year and on the future of the business. The presentation will be kept available on the Company´s website www.hexicongroup.com.

Stockholm in May 2024
HEXICON AB (publ)