Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2022 hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.hexicon.eu).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
  • att bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021;
  • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm och Mats Jansson samt nyval av Lars Martinsson och Hans von Uthmann som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Hans von Uthmann som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 050 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ändring i principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget innefattande riktad emission av högst 10 500 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Anförandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexicon.eu.

Stockholm i maj 2022
HEXICON AB (publ)