Hexicon avser att lista sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hexicon AB (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”), som utvecklar flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner, offentliggör i dag avsikten att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”)

Erbjudandet i sammandrag
För att främja Hexicons tillväxt och fortsatta utveckling har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i Hexicon. Erbjudandet förväntas omfatta nya aktier till ett värde om cirka 300 MSEK som emitteras av Bolaget. För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities AB och SpareBank 1 Markets AS, emittera ytterligare nya aktier, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till allmänheten i Sverige.

En grupp investerare inklusive styrelseledamöter har inför Erbjudandet utan att vara garanterade tilldelning i Erbjudandet och till samma pris som övriga investerare, lagt order att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om totalt cirka 220 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet (förutsatt att Erbjudandet uppgår till 300 MSEK och Övertilldelningsoptionen utnyttjas). Personer ur ledning och styrelseledamöter har lagt order om att förvärva aktier till ett värde om totalt 28 MSEK.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som Bolaget kommer upprätta med anledning av Erbjudandet och listningen och som förväntas offentliggöras omkring den 10 juni 2021 på bland annat Bolagets hemsida www.hexicon.eu.

Marcus Thor, VD för Hexicon, kommenterar:
”Vår teknik för flytande vindkraft är utvecklad för djupa vatten, vilket markant ökar potentialen för havsbaserad vindkraft. Flytande vindkraft har stora fördelar gentemot konventionell vindkraft och kommer utgöra en betydande del av framtidens energimix. Det här bekräftas av de stora politiska beslut och accelererande efterfrågan som vi ser globalt och med nuvarande globala policymål förväntas den installerade havsbaserade vindkraften nå 219 GW år 2035 och 1 400 GW år 2050. Vi närmar oss kommersialisering och som listat bolag kan vi ta vår verksamhet till nästa nivå och därigenom bidra till klimatneutralitet med projekt som på sikt förväntas generera stora mängder förnybar energi både i Sverige och internationellt.”

Arne Almefors, styrelseordförande i Hexicon, kommenterar:
”Hexicon är ett av få bolag i sektorn med en affärsmodell som erbjuder både projektutveckling och patenterad teknik och har under tio år lyckats bygga en stark position på en marknad som förväntas växa exponentiellt. Bolaget är redan aktivt på flera nyckelmarknader och kan framåt vara delaktigt i att möta såväl EU:s som USA:s behov av havsbaserad vindkraft. Samtidigt är flytande vindkraft en lösning som direkt bidrar till klimatomställningen. Styrelsen bedömer att det är rätt tidpunkt för bolaget att expandera genom en bredare ägarbas och mer kapital.”

Om Hexicon och bakgrund till Erbjudandet
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi. Mot bakgrund av att Hexicon närmar sig kommersialisering med flera projekt, är välfinansierat och att Bolaget är aktivt på nyckelmarknader för havsbaserad vindkraft, anser Bolagets styrelse och ledning att det är en lämplig tidpunkt att bredda Hexicons ägarbas och ansöka om listning på Nasdaq First North Premier Growth Market. Hexicons styrelse och ledning är av uppfattningen att Erbjudandet tillsammans med en ägarspridning av Bolagets aktier kommer att främja Hexicons fortsatta tillväxt och utveckling, bland annat genom att bredda Bolagets finansieringsalternativ och ge tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader.

Finansiella mål
Hexicons finansiella mål är att ha en total omsättning om cirka 400 MSEK för räkenskapsåret 2025. Intäkterna från ägarandelar i projekt ska i genomsnitt stå för cirka två tredjedelar av den totala omsättningen och licensintäkter ska stå för majoriteten av den återstående tredjedelen av de totala intäkterna. Bolagets mål är vidare att ha en årlig EBITDA-marginal om 70 procent.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och SpareBank 1 Markets AS är Joint Bookrunner i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet och den planerade listningen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) är Retail Manager.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu

Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Aktierna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att publiceras på Hexicon ABs hemsida, www.hexicon.eu, efter godkännande av Finansinspektionen. Detta meddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Godkännande av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.