Hexicon delårsrapport januari-juni 2023

”Senaste kvartalet har varit mycket händelserikt för Hexicon. Vi har lyckats säkra flexibel finansiering samtidigt som vi har drivit projektportföljen framåt genom att nå flera viktiga milstolpar, vilket befäster vår position som en ledande aktör inom flytande vindkraft.”

APRIL–JUNI 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 2,5 (2,8) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till -75,9 (-44,0) MSEK
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -65,5 (-44,5) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,12) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,9 (27,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

  • SVERIGE: Ansökan inlämnad för två vindkraftsparker, vindkraftsparken Mareld på 2 500 MW och vindkraftsparken Cirrus på 2 000 MW.
  • TEKNIK: Patentmyndigheterna avvisade invändningar mot Hexicons patent avseende TwinWind™.
  • HEXICON: Säkerställde finansiering på 45 MEUR tillsammans med Glennmont Partners för projektutveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q2

  • HEXICON: Efter perioden har konvertibellånet på 82,5 MSEK återbetalts med ränta genom att nyttja utvecklingslånefaciliteten.
  • HEXICON: Säkrad finansiering på 75 MSEK genom en revolverande kreditfacilitet som kompletterar utvecklingslånefaciliteten.

KOMMENTAR FRÅN VD MARCUS THOR:

SÄKRAD FINANSIERING OCH NYA ANSÖKNINGAR I SVERIGE MOTSVARANDE 4,5 GW

Senaste kvartalet har varit mycket händelserikt för Hexicon. Vi har lyckats säkra flexibel finansiering samtidigt som vi har drivit projektportföljen framåt genom att nå flera viktiga milstolpar, vilket befäster vår position som en ledande aktör inom flytande vindkraft.

Vår affärsmodell går ut på att utveckla projekt under flera år innan vi avyttrar dem. Fram tills dess betraktas våra projektutgifter som kostnader, och det skapade värdet blir därför inte synligt förrän en avyttring sker. Det innebär att vi, av redovisningstekniska skäl, drar på oss förluster under fasen då projekten byggs upp, vilket är synligt i denna rapport. Samtidigt säker-ställer vi kontinuerligt den likviditet som krävs för att finansiera pågående projektutveckling. Under det andra kvartalet nådde vi en punkt där vi behövde skaffa ytterligare finansiering. Efter att ha säkerställt detta kan vi nu börja nyttja lånefaciliteterna i nödvändig takt. Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att uppnå en god avkastning på vår projektportfölj enligt plan.

Mycket aktivitet på marknaden
I Sverige har två viktiga ansökningar för ban-brytande projekt lämnats in till regeringen av vår samarbetspartner Freja Offshore. Den första avser Marelds flytande vindkraftpark utanför västkusten med en total kapacitet på 2 500 MW. Den andra gäller vindkraftsparken Cirrus med en kapacitet om 2 000 MW i Östersjön utanför den svenska sydkusten. Utvecklingen i Sverige tillsammans med ytterligare framsteg i Italien under året har ökat vår projektportfölj till 6 300 MW (2 000 MW) netto, och vår prospekt-portfölj till 4 400 MW (4 000 MW), vilket markant har ökat värdet på vår totala portfölj.

Vi ser momentum på den svenska marknaden där flera havsbaserade vindkraftsparker nyligen har fått tillstånd från regeringen. Globalt forts-ätter vi att se politiska tecken på acceleration av havsbaserad vindkraft. Till exempel auktionerade den tyska regeringen nyligen ut 7 GW havsbaserad vindkraft för 12,6 miljarder euro, och i Australien deklarerade regeringen ett nytt område för havsbaserad vindkraft längs med östkusten. Hexicons aptit för att utnyttja sin kärnkompetens för att starta och tidigt utveckla projekt över hela världen är därmed fortsatt hög.

En viktig dom, en katalysator för Twin-Hub
Ur ett teknologiskt perspektiv mottog vi en mycket viktig positiv dom under kvartalet. Pa-tent- och registreringsverket (PRV) har avvisat ett invändningsärende avseende patent som rör Hexicons TwinWind™-design. Detta var ett förväntat men trots allt ett mycket välkommet beslut. Vi ser även beslutet som stödjande för hela patentfamiljen i alla nationella validerade patent, vilket också ger fortsatt motivation i utvecklingen av TwinWind™ och relaterad immaterialrätt samt TwinHub-projektet som fort-skrider mot implementering av vår teknik.

Säkerställa finansiell flexibilitet
En betydande händelse under kvartalet inträffade i slutet av maj, när vi ingick ett långsiktig finansieringsavtal med Glennmont Partners på upp till 45 miljoner euro. Detta avtal ger oss den finansiella flexibilitet som behövs för att effektivt utveckla vår projektportfölj och optimera tid-punkterna för selektiva avyttringar. Eftersom Glennmont-finansieringen främst avses att an-vändas för att finansiera de större projekten, ingicks ytterligare ett avtal i juli om en kreditfacilitet utställd av Wallenius gruppen, tillsammans med ett par privata investerare. Kreditfaciliteten säkerställer att vi har likviditet för att täcka icke-projektrelaterade utgifter, och tillsammans med Glennmont-avtalet gör den det möjligt för oss att fortsätta mot våra tillväxtmål med högt självförtroende.

I juli fick vår styrelse ett indikativt och villkorat bud på bolaget till ett värde motsvarande en aktiekurs på 1,5 SEK. På grund av budets nivå och tillhörande villkor beslutade styrelsen att avvisa det. Eftersom ett av villkoren för det indikativa budet var att styrelsen skulle rekommendera budet, avslutades processen.

Ljusa tider framåt
Jag är stolt över vad vi har uppnått under peri-oden. De finansieringsavtal som vi har ingått passar väl för var Hexicon och marknadens är i dagsläget. Den flytande havsbaserade vindkraftsindustrin närmar sig sina första kommersiella projekt i större skala men påverkas samtidigt av makro-ekonomiska utmaningar. Bland annat leder detta till längre transaktionstider. Det är därför viktigare än någonsin att kunna driva rätt projekt fram till rätt tidpunkt för att förverkliga den betydande potential de besitter. Det är just detta som vår nyligen förstärkta finansiering möjliggör, vilket ger oss anledning att blicka framåt med god tillförsikt.

Marcus Thor
VD

PRESENTATION
Torsdagen den 31 augusti kl. 10:00 CET kommer företagets VD Marcus Thor att ge en uppdatering av verksamheten i en webbsändning. Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q2-2023

LÄNK TILL RAPPORTEN
Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/