Hexicon delårsrapport januari–september 2023

” Efter det intensiva arbetet med att säkra finansiering, under tidigare kvartal, har det tredje kvartalet präglats av ett starkt fokus på framdriften i våra nyckelprojekt samt att dra nytta av den ekonomiska flexibilitet som erhållits.”

JULI-SEPTEMBER 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,4) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till -27,6 (-56,2) MSEK
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -44,3 (-61,1) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,33) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -80,4 (-29,0) MSEK

HÖJDPUNKTER UNDER OCH EFTER KVARTALET
Efter att, med framgång, ha slutfört finansieringen under andra kvartalet har fokus under det tredje kvartalet legat på projektutveckling och att uppnå flera viktiga milstolpar i projektportföljen.

Det koreanska MunmuBaram-projektet har nått en ökad mognadsgrad, vilket innebär att dess utvecklingskostnader har börjat aktiverats.

Konvertibla lån om 82,5 MSEK återbetalades med ränta och ett låneutrymme säkrades om 75 MSEK. Detta är ett komplement till lånet öronmärkt för projektutveckling, som ingicks under andra kvartalet 2023, och möjliggör en vidareutveckling av projektportföljen.

Efter kvartalet skickades en tillståndsansökan in om en 2 500 MW havsbaserad vindkraftpark i Sverige. Vindkraftparken, som har projektnamnet Dyning, har potential att generera 10 TWh årligen, motsvarande en stor kärnkraftsreaktor.

KOMMENTAR FRÅN VD MARCUS THOR:

FOKUS PÅ FRAMDRIFT I PROJEKTPORTFÖLJEN

Efter det intensiva arbetet med att säkra finansiering, under tidigare kvartal, har det tredje kvartalet präglats av ett starkt fokus på framdriften i våra nyckelprojekt samt att dra nytta av den ekonomiska flexibilitet som erhållits. En effekt av dessa insatser är att MunmuBaram har nått en mognadsgrad där dess utvecklingskostnader nu kan aktiveras, vilket minskar bolagets rörelseförlust. Parallellt fortsätter vi att prioritera den svenska marknaden. Efter ett intensivt arbete lämnades slutligen en tredje tillståndsansökan in efter det tredje kvartalets utgång. I Sydafrika har ett av våra projekt utanför Richards Bay nu påbörjat miljökonsekvensbeskrivningen vilket har lett till att vi har omdefinierat det från prospekt till projekt.

Eftersom vår projektportfölj nu har nått en högre mognadsgrad, med väsentligt förbättrad förutsägbarhet, har vi beslutat att börja göra värderingar av projektportföljen. Dessa värderingar kommer att göras regelbundet av en extern part och vi kommer att kommunicera utfallet framöver.

Sett ur ett globalt perspektiv fortsätter den havsbaserade vindkraftsindustrin att utvecklas snabbt och på ett positivt sätt, dock inte utan hinder på vägen. Under kvartalet har ledande branschaktörer varnat för ökade projektkostnader genom hela värdekedjan till följd av stigande inflation och räntekostnader. I många ledande europeiska länder är auktionsförfarandet igång för att få påbörja etableringen av vindkraft till havs, med blandat resultat. I Tyskland och Nederländerna har de senaste auktionerna varit framgångsrika, medan den brittiska rundan, i september, slutade utan bud. Samtidigt fortsätter vi att se tunga politiska satsningar för att påskynda investeringar i havsbaserad vindkraft. EU har satt upp ett mål att 60 GW vindkraft ska finnas till havs innan 2030. För att nå detta mål och för att ytterligare påskynda övergången till förnybar energiproduktion i Europa, lanserade EU i slutet av oktober ett initiativ kallat European Wind Power Action Plan. Initiativet kommer närmare fördubbla finansieringen av cleantech-produktion vid nästa avrop från EU:s innovationsfond. Det innebär 1,4 miljarder euro för att påskynda tillståndsgivning samt underlätta finansiering. Initiativet skapar ett omfattande ramverk och stödsystem för företag som Hexicon, vilket i slutändan stärker förutsättningarna och tillväxten för den flytande havsbaserade vindkraftssektorn i Europa.

Tredje tillståndsansökan i Sverige
Aktiviteten på den svenska havsbaserade vindkraftsmarknaden har fortsatt att vara hög under kvartalet. Freja Offshore, som är vårt joint venture tillsammans med Mainstream Renewable Power, har nu lämnat in tre ansökningar om vindkraftsparker till havs under 2023. Ansökningar för de två första projekten, Mareld och Cirrus, lämnades in under andra kvartalet och i oktober lämnades ansökan om det tredje projektet, Dyning, in. Dyning, som är placerad utanför Sveriges östkust mellan fastlandet och Gotland, har potential att leverera 10 TWh per år. Dyning kommer när det är installerat att kunna tillgodose mer än hela energibehovet i Sörmland och Östergötland, samtidigt som parken knappt syns från land. Därmed fortsätter Hexicon att arbeta med värdeskapande arbete i projekten och utöka den globala projektportföljen.

Justeringar i tidplanen för TwinHub
Som tidigare har meddelats vann Hexicon, med sitt Twinhub-projekt på 32 MW, den brittiska auktionen för flytande vindkraft som hölls 2022. Trots den förändrade makrosituationen för vindkraft har projektets ekonomiska status hittills inte påverkats i någon större utsträckning jämfört med många andra aktörers projekt globalt. Det beror delvis på att intäkterna enligt CfD (Contract for Difference) tar hänsyn till inflationen, liksom att projektet har låst vissa kostnader i leveranskedjan. Dock har tidplanen för TwinHub påverkats av störningarna i värdekedjan, vilket har lett till en justering av vår uppskattade tidsplan för byggstart och driftsättning till senare delen av 2024 respektive 2026.

Ökad mognadsgrad i Sydkoreanskt projekt
Värt att notera är också att ett av våra två sydkoreanska projekt, MunmuBaram, nu har nått en mognadsgrad som lett till att vi beslutat oss för att påbörja aktiveringen av projektutvecklingskostnader. Detta har i sin tur lett till ett förbättrat rörelseresultat från och med tredje kvartalet. Det har dock inte påverkat vårt kassaflöde, som fortsätter att spegla våra investeringar i projektportföljen.

I början av sommaren säkrade vi utvecklingsfinansiering med Glennmont Partners på upp till 45 miljoner euro. Detta avtal har gett oss den finansiella flexibilitet som krävs för att effektivt utveckla vår projektportfölj och optimera tidpunkten för avyttring av utvalda delar av portföljen. I början av tredje kvartalet ingick vi ytterligare ett avtal om ett låneutrymme på upp till 75 miljoner kronor, utfärdad av bland annat Walleniusgruppen. Detta avtal säkerställer finansiering av icke projektrelaterade utgifter och rörelsekapital. Uttag av medel kopplade till dessa finansieringsavtal har påbörjats under tredje kvartalet.

Bra långsiktiga förutsättningar
De makroekonomiska utmaningarna påverkar onekligen vår bransch. Detta leder bland annat till längre transaktionstider när vi ska sälja av vissa av våra projektandelar. Hexicons verksamhet fortsätter dock att utvecklas enligt plan. Vi har nu finansieringsavtal på plats som stödjer vår strategi och våra planer för nästa år. Det betyder att vi kan driva rätt projekt till rätt försäljningstidpunkt och därmed realisera investeringen till sin fulla potential. Samtidigt ser vi en allt starkare opinion och politisk vilja till ökade investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft, vilket ger mycket goda långsiktiga förutsättningar för ett företag som Hexicon.

Marcus Thor
VD

PRESENTATION
Fredagen den 17 november kl. 10:00 CET kommer företagets VD Marcus Thor att ge en uppdatering av verksamheten i en webbsändning.
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q3-2023

LÄNK TILL RAPPORTEN
Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/