Hexicon meddelar om förtida återbetalning av utestående konvertibellån

Hexicon AB (publ) ("Bolaget") har idag inlett processen för en förtida återbetalning av konvertibellånen, uppgående till 82 500 000 SEK, av serie 2022:1 respektive 2022:2 som emitterats av Bolaget (”Konvertibellånen”). Utbetalning kommer att ske den 25 augusti 2023.

Bolaget har idag skickat ett ovillkorat meddelande om förtida återbetalning av Konvertibellånen till varje konvertibelinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister den 25 juli 2023. Meddelandet har även publicerats på Bolagets webbplats.

I enlighet med villkoren för Konvertibellånen kan Bolaget genomföra en förtida återbetalning av lånen, plus en premie om två (2,00) procent av det nominella konvertibla lånebeloppet (”Premien”), samt upplupen ränta, var nittionde dag efter den 28 november 2022 (T), innebärandes den närmsta bankdagen efter T+90, T+180 och T+270. Konvertibellånen kommer att återbetalas i sin helhet, tillsammans med Premien och upplupen ränta (den ”Förtida Återbetalningen”), vid nästa möjliga tillfälle i enlighet med villkoren för Konvertibellånen, vilket är den 25 augusti 2023 (T+270) (”Datumet för Förtida Återbetalning”). Den Förtida Återbetalningen utbetalas av Euroclear till den som på avstämningsdagen för betalning är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp. Avstämningsdagen för betalning är den 18 augusti 2023, dvs. fem (5) bankdagar före Datumet för Förtida Återbetalning.

Som framgår av villkoren för Konvertibellånen har konvertibelinnehavaren, i fall Bolaget meddelat om förtida återbetalning, rätt att välja aktier i Bolaget i stället för kontanter. Vid valet av aktier ska meddelande om detta göras till Bolaget senast 10 bankdagar före Datumet för Förtida Återbetalning (dvs. den 11 augusti 2023).