Hexicon offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt i samband med listning på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hexicon AB (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”), en utvecklare av flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner, offentliggjorde den 4 juni 2021 avsikten att genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och till kvalificerad investerare i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”) samt en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida. Handel i Bolagets aktier förväntas påbörjas den 18 juni 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmänheten i Sverige.
  • Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 3,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 788 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 300 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Joint Bookrunners, åtagit sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande totalt högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 345 MSEK.
  • Inför Erbjudandet har nya investerare, befintliga aktieägare, ledande befattningshavare och styrelseledamöter (”Ankarinvesterarna”) framställt intresseanmälningar om att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om totalt 220 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Bland Ankarinvesterarna har styrelseledamöter anmält intresse om totalt 23 MSEK, ledande befattningshavarna om totalt 5 MSEK, befintliga aktieägare om totalt 60 MSEK samt ett antal externa investerare uppgående till totalt 132 MSEK.
  • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är från den 11 juni till och med den 16 juni 2021 och anmälningsperioden för institutionella investerare är från den 11 juni till och med den 17 juni 2021.
  • Beräknad första dag för handel i Hexicons aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas till den 18 juni 2021. Beräknad likviddag är den 22 juni 2021. Hexicons aktier kommer att handlas under kortnamnet ”HEXI” och med ISIN-kod SE0004898799.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet har offentliggjorts på Hexicons hemsida och på Pareto Securities hemsida.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Mot bakgrund av att Hexicon närmar sig kommersialisering med flera projekt i pipelinen, är välfinansierat och att Bolaget är aktivt på nyckelmarknader för havsbaserad vindkraft, anser Bolagets styrelse och ledning att det är en lämplig tidpunkt att bredda Hexicons ägarbas och ansöka om listning på Nasdaq First North Premier Growth Market. Hexicons styrelse och ledning är av uppfattningen att Erbjudandet tillsammans med en ägarspridning av Bolagets aktier kommer att främja Hexicons fortsatta tillväxt och utveckling, bland annat genom att bredda Bolagets finansieringsalternativ och ge tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader.
 
Bolaget avser att använda en del av nettoemissionslikviden till att täcka det kommande rörelsekapitalbehovet om 10 MSEK och resterande nettolikvid, i följande prioritetsordning och med ungefärliga procentandelar, för att finansiera (1) fortsatt projektutveckling och inträden på nya marknader (40 procent), (2) produktutveckling (20 procent) och (3) teknisk verifiering (40 procent).
 
Marcus Thor, VD, kommenterar:
”Genom listning av Hexicon på Nasdaq First North Premier Growth Market tar vi nästa steg i vår utveckling. Vi är stolta över det stora intresse som redan nu visats för potentialen i vår affärsmodell och hur vi kan påskynda skiftet mot hållbar energiförsörjning genom flytande vindkraft. Jag och hela bolaget ser fram emot att bidra till klimatneutralitet i både Sverige och internationellt och välkomnar nya aktieägare på den fortsatta resan.”

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten 11 juni – 16 juni 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 11 juni – 17 juni 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market 18 juni 2021
Likviddag 22 juni 2021

Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Prospekt och anmälningssedlar
Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar har offentliggjorts på Hexicons hemsida (www.hexicon.eu) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Anmälningssedel finns tillgänglig på Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) och Avanzas hemsida (www.avanza.se). 
 
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och SpareBank 1 Markets AS är Joint Bookrunner i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet och den planerade listningen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) är Retail Manager.
 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Erbjudandet av värdepapper som omnämns i detta meddelande lämnas genom det prospekt som idag publiceras på Hexicon AB:s hemsida, www.hexicon.eu. Detta meddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Godkännande av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
 
Stabiliseringsåtgärder
I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av Hexicon engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.