HEXICONS DELÅRSRAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2023

OKTOBER – DECEMBER 2023 

 • Nettoomsättning: 0,7 (1,8) MSEK 
 • Rörelseresultat: -32,4 (-41,5) MSEK 
 • Resultat före skatt för perioden: –41,4 (-46,7) MSEK 
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning: -0,11 (-0,13) SEK 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -54,7 (-17,2) MSEK 

 
JANUARI – DECEMBER 2023 

 • Nettoomsättning: 5,7 (11,6) MSEK 
 • Rörelseresultat: -180,3 (-161,1) MSEK 
 • Resultat före skatt för perioden: -187,9 (-170,8) MSEK 
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning: -0,51 (-0,46) SEK 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -158,9 (-95,1) MSEK 

 
HÖJDPUNKTER 

 • Fortsatta insatser för att öka värdet i projektportföljen 
 • Tillståndsansökan inlämnad för svenskt projekt 
 • Intensifierade dialoger om avyttring av projektportföljen 

 
 
VD-ORD  
 
ETT STARKT AVSLUT PÅ 2023 OCH REDO FÖR 2024 
 
Vi lägger nu år 2023 bakom oss – ett år som har inneburit en hel del tillfälliga utmaningar för vår bransch. En bransch som under många år har utvecklats i positiv riktning. För Hexicon har året och det senaste kvartalet inneburit en period med fokus på projektutveckling. En period under vilken vi har vårdat våra tillgångar för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt i vår diversifierade portfölj. 
 
Fokus på att tillföra värde i våra projekt 
När jag reflekterar över det gångna året känner jag mig stolt över det stora engagemang som våra medarbetare visat, och över vad vi har åstadkommit tillsammans. Under det fjärde kvar-talet fortsatte vi med att öka mognadsgraden i projekten, att utöka vår globala projektportfölj samt att rekrytera nyckelpersoner till delar av vår verksamhet. Exempelvis nådde vår joint venture i Sverige, Freja Offshore, en viktig milstolpe under kvartalet när de lämnade in tillståndsansökan för vindkraftparken Dyning. Detta var den tredje till-ståndsansökan som Freja Offshore lämnade in till Klimat- och näringslivsdepartementet under 2023. Efter kvartalet har den svenska regeringen, för Dyning och Cirrus, gett berörda län i uppdrag att se över förutsättningarna för dessa havs-vindparker – ett framsteg som vi naturligtvis välkomnar. 
Vi har även fortsatt att utveckla och förfina vår TwinWindTM-teknik som vi planerar att demonstrera i samband med TwinHub-projektet i Eng-land. Här har vi under kvartalet fördjupat samarbetet med vår utvalda vindturbinleverantör, vilket är en central del av teknikutvecklingen. Vi har dessutom fortsatt arbetet med att utvärdera leverantörer för tillverkningen av våra flytkonstruktioner. 
 
Branschinitiativ ger medvind 
Trots ett utmanande år för branschen har vi under det senaste kvartalet sett nya stora bransch-initiativ som kan ge medvind till den havsbaserade vindindustrin. Exempelvis resulterade FN:s klimatkonferens (COP28), som hölls i Dubai i december, i långsiktiga åtaganden för förnybar energi. Men ett annat initiativ som kan ge branschen en ännu större skjuts är EU-kommissionens lansering av European Wind Action Plan. Planen innehåller åtgärder för att tackla branschens utmaningar, samt initiativ för att snabba på tillståndsprocesser och för att förbättra lagstiftningen om förnybar energi – som är avgörande för att nå 2030 års klimatmål. Dessutom öppnar initiativet för EU-finansiering genom Innovationsfonden och Europeiska investeringsbanken, vilket underlättar bördan att säkra investeringar för havsbaserade vindkrafts-projekt. Slutligen är det också värt att nämna den brittiska regeringens tillkännagivande om att höja det administrativa priset för CfD (Contract for Difference) för auktionsrunda 6. En justering som kommer att locka fler aktörer att delta i årets auktion. Eftersom många länder ser auktionsmodellen i Storbritannien som en förebild, är det höjda CfD-priset ett välkommet inslag i branschens arbete med att förbättra lönsamheten i utvecklingen av havsbaserad vindkraft. 
 
Nu blickar vi framåt! 
Jag tror att 2024 kommer att bli ett spännande år – med konsolideringar på marknaden och med många nya projekt världen över. Jag är stolt över att Hexicon har lyckades ta sig igenom detta, för branschen, utmanande år. Jag anser att vi nu är väl rustade inför 2024, med en av de största och mest diversifierade projektportföljerna inom flytande vind – redo att kapitaliseras. 
 
Marcus Thor 
CEO 
 
Inbjudan till webcast 
Idag klockan 10.00 CET ger bolagets VD Marcus Thor en verksamhetsuppdatering via webbsändning på engelska.  
Länk till webbsändningen:https://ir.financialhearings.com/hexicon-q4-report-2023