Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 1 269 207 aktier i Hexicon AB (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som tidigare offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nya aktier i Hexicon (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Pareto Securities och SpareBank 1 Markets AS (”Joint Bookrunners”), åtagit sig att emittera ytterligare högst 15 000 000 aktier motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”).

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 13 730 793 har utförts i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Pareto Securities är Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

I samband med Erbjudandet lånade Pareto Securities 15 000 000 befintliga aktier i Bolaget i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. Eftersom Pareto Securities har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 13 730 793 aktier i Bolaget har Pareto Securities i dag meddelat att de har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 1 269 207 aktier.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Hexicon AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0004898799)
Erbjudandestorlek (aktier): 115 000 000 (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris (SEK): 3,00
Ticker: HEXI
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

 Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-06-18 0       SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-21 73 170 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-22 141 555 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-23 1 938 251 3 2,92 2,9865 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-24 1 400 000 3 2,92 2,9781 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-28 2 050 297 3 2,90 2,9726 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-29 690 607 3 2,95 2,9818 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-30 400 000 3 2,96 2,9845 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-01 870 000 2,98 2,95 2,9662 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-02 300 805 2,97 2,94 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-05 410 000 2,97 2,93 2,9524 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-06 371 081 2,96 2,93 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-07 296 184 2,93 2,87 2,9017 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-08 226 952 2,90 2,78 2,8116 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-09 487 500 2,88 2,81 2,8658 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-12 1 236 331 3 2,85 2,9335 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-13 439 985 2,96 2,89 2,9114 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-14 998 654 3 2,96 2,9964 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-15 685 685 3 2,93 2,9932 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-16 713 736 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
Förändring i aktiekapital och antal aktier i Bolaget
Bolagets aktiekapital uppgår per dagens datum till 3 625 334,79 SEK fördelat på 362 533 479 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Efter registrering av de 1 269 207 nya aktierna till följd av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 638 026,86 SEK fördelat på 363 802 686 aktier. Inga ytterligare aktier kommer registreras till följd av Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen.
 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Hemsida: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Hexicon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021, 08:00 CET.
 
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.